Integritetspolicy

REGISTERBESKRIVNING
Dataskyddsförordningen (2016/679), § 13-14
Gäller från och med 25.5.2018

Registrets namn

REGISTERBESKRIVNING FÖR ALANDIA FASTIGHETER HYRESREGISTER

Registeransvariges identitet och kontaktuppgifter

ALANDIA FASTIGHETER RESPRESENTERAS AV:
ALANDIA FÖRSÄKRING ABP
FO-nr. 0145065-2

Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, ÅLAND
Kontaktuppgift dataskyddsombud Jan-Mikael Huhtala
Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, ÅLAND
Telefonnummer +358 (0)18 29 000

Ändamål med behandling av personuppgifter och rättslig grund

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är hantering av kundförhållandet, skötsel av hyresavtal och ingående av hyresavtal. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna vilar på dataskyddsförordningen (2016/679) §6.1.b: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679) §13.2.f.

Registrerade persongrupper

Alandia Försäkring Abps hyresgäster och prospekt. För dessa innehåller registret inte uppgifter om personer under 16 år.

Kategorier av uppgifter

Registret innehåller följande uppgiftskategorier med beskrivande
exempel:

KUNDINFORMATION
 Grundläggande uppgifter om hyresgäster
o Namn, personnummer, betalningsanmärkningar
 Kontaktuppgifter
o Adressuppgifter, telefonnummer, epost

HYRESINFORMATION
 Hyresavtalets grundläggande uppgifter
o Hyresobjekt, avtal, hyra

Varifrån personuppgifter kommer

FRÅN REGISTRERAD
 Personnummer, namn, telefonnummer, epost

FRÅN KREDITUPPLYSNINGSREGISTER
 Betalningsanmärkningar

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Den registeransvarige lämnar bara ut personuppgifter med kundens samtycke eller om det i lag särskilt stadgas om utlämnande av uppgifter.

Översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Alandia Försäkring Abp överför inte uppgifter utanför EU/EES.

Lagringsperiod

Personuppgifter kopplat till kundrelation sparas till 10 år efter att kundrelation avslutats.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige:
 Begära tillgång till sina personuppgifter
 Begära rättelse av sina personuppgifter
 Begära radering av sina personuppgifter
 Begära begränsning av behandling av sina personuppgifter
 Invända mot behandling av sina personuppgifter
 Begära dataportabilitet

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på samtycke (§§ 6.1.a eller 9.2.a) kan samtycket närsomhelst återkallas. Återkallandet påverkar inte tidigare behandling av personuppgifterna.

Rätt att inge klagomål

Om Alandia Försäkring Abp vägrar att utföra åtgärder enligt din begäran, informerar vi dig det lagbaserade skälet till vägran omedelbart och senast inom en månad från att vi mottagit din begäran.

Om du har fått ett negativt svar på din begäran av Alandia Försäkring Abp, kan du ta ditt ärende till dataombudsmannens byrå för behandling. Vårt svar innehåller kontaktuppgifterna till dataombudsmannen byrå. Du har möjlighet att överklaga beslutet från dataombudsmannens byrå beslut till förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.